คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 คู่มือระบบจำแนกตำแหน่ง Download
2 ค่มือการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น Download
3 คู่มือกองช่าง Download
4 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 Download
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
6 คู่มือการรายงานและการใช้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย Download
7 คู่มือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
8 คู่มือประเมิน ITA 2562 Download