ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) รายละเอียดเพิ่มเติม
2 โครงการ การทำเค้กกล้วยหอม รายละเอียดเพิ่มเติม
3 การดำเนินงานภัยแล้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
4 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
5 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
6 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
7 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
11 นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
12 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รายละเอียดเพิ่มเติม
13 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด รายละเอียดเพิ่มเติม
17 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
18 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนยน ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประกาศ สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการ พ.ศ.2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ต่อต้านคอร์รัปชั่น\" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 รายงานประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
37 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การเย็บหมวกผ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
38 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำแชมพูสระผม รายละเอียดเพิ่มเติม
39 โครงการส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 การติดตามและสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุม ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
42 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจสู่วิถึพอเพียง รายละเอียดเพิ่มเติม
43 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
46 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6เดือน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
52 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
53 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
54 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
55 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
56 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
59 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
60 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
61 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
62 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
64 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
65 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2565 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
68 รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้แล้วที่ Google Play ค้นหาชื่อแอพพลิเคชั่น ชื่อ : อบต.จอมหมอกแก้ว หรือ แสกน QR Code รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ประกาศ อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
71 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
72 มอบ #ตู้เย็น ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 อ.แม่ลาว เพื่อใช้ในการเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม
73 สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
74 สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มิถุนายน 2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
75 วันงดสูบบุหรีโลก รายละเอียดเพิ่มเติม
76 จัดบริการรถ รับส่งผู้พิการ ญาติและผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
77 อาคารสถานที่ศูนย์บริการคนพิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
78 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุและสิทธิของคนพิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
79 การดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
81 ชมชมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
82 วินัยและการรักษาวินัย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
83 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE รายละเอียดเพิ่มเติม
85 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแก้ไข Download รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
87 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
88 ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE รายละเอียดเพิ่มเติม
89 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
90 ประชาสัมพันธ์ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
91 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
92 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
93 ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) ของ สำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดเพิ่มเติม
94 ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้า โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม
95 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
96 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
97 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
99 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
100 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีการศึกษา 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ประกาศเจตนารมณ์ นโบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
102 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
103 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
105 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
106 การปฏิบัติงาน Don Don\'ts ด้านจริยธรรม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
107 รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม