ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) รายละเอียดเพิ่มเติม
2 โครงการ การทำเค้กกล้วยหอม รายละเอียดเพิ่มเติม
3 การดำเนินงานภัยแล้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
4 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
5 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
6 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
7 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
11 นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
12 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รายละเอียดเพิ่มเติม
13 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด รายละเอียดเพิ่มเติม
17 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
18 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนยน ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประกาศ สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการ พ.ศ.2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ต่อต้านคอร์รัปชั่น\" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 รายงานประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
37 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การเย็บหมวกผ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
38 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำแชมพูสระผม รายละเอียดเพิ่มเติม
39 โครงการส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 การติดตามและสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุม ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
42 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจสู่วิถึพอเพียง รายละเอียดเพิ่มเติม
43 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
46 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6เดือน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
52 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
53 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
54 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
55 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
56 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
59 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
60 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
61 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
62 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
64 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (กองคลัง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
65 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (กองช่าง) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2565 (สำนักงานปลัด) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
68 รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้แล้วที่ Google Play ค้นหาชื่อแอพพลิเคชั่น ชื่อ : อบต.จอมหมอกแก้ว หรือ แสกน QR Code รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ประกาศ อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
71 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
72 มอบ #ตู้เย็น ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 อ.แม่ลาว เพื่อใช้ในการเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม
73 สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
74 สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มิถุนายน 2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
75 วันงดสูบบุหรีโลก รายละเอียดเพิ่มเติม
76 จัดบริการรถ รับส่งผู้พิการ ญาติและผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
77 อาคารสถานที่ศูนย์บริการคนพิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
78 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุและสิทธิของคนพิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
79 การดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
81 ชมชมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
82 วินัยและการรักษาวินัย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
83 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE รายละเอียดเพิ่มเติม
85 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแก้ไข Download รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
87 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
88 ประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0 Traffy FONDUE รายละเอียดเพิ่มเติม
89 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
90 ประชาสัมพันธ์ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
91 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
92 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
93 ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) ของ สำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดเพิ่มเติม
94 ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้า โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติม
95 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
96 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
97 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
99 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
100 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีการศึกษา 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ประกาศเจตนารมณ์ นโบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
102 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
103 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
105 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
106 การปฏิบัติงาน Dos and Don\'ts ด้านจริยธรรม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
107 รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
108 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
109 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
110 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายกงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับแก้ไข Download รายละเอียดเพิ่มเติม
111 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
112 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2566 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
113 วันงดสูบบุหรีโลก รายละเอียดเพิ่มเติม
114 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดให้มีศูนย์บริการคนพิการอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับคนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
115 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
117 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
118 แบบบันทึกข้อมูลรายงานด้านน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
119 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
120 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
121 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
122 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
123 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
124 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
125 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
126 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
127 มาตราการประหยัดพลังงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
128 รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
129 รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
130 รณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติก รายละเอียดเพิ่มเติม
131 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
132 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
133 ทำความรู้จักกับประเภทของขยะมูลฝอยและสีของถังขยะ รายละเอียดเพิ่มเติม
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
135 ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
136 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
137 ประกาศฯ อบต.จอมหมอกแก้ว เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต Download รายละเอียดเพิ่มเติม
138 .ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
139 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฯ ฟรี... รายละเอียดเพิ่มเติม
140 ปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
141 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
142 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำำแหน่ง ผู่ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
144 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
145 การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร(ตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
146 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง รายละเอียดเพิ่มเติม
147 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
148 ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบ 67 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
149 รายงาน รายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
150 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
151 รายงานผลการประชุมประชาคมจัดซื้อเตาเผาขยะ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
152 รายงาน รายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
153 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
154 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ธนาคารขยะชุมชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
155 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
156 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน หมู่ 1 ต.จอมหมอกแก้ว วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
157 รายงาน รายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
158 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
159 ประกาศฯ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 76 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
160 ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 76 วัน (15 ก.พ. - 30 เม.ย. 67 ) รายละเอียดเพิ่มเติม
161 จอมหมอกแก้วเกมส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
162 ประกาศห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 76 วันปลอดการเผา รายละเอียดเพิ่มเติม
163 รายงาน รายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
164 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายระบบน้ำประปาของหมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
165 แบบขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
166 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
167 ประกาศเจตนารมณ์ นโบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
168 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
169 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รายละเอียดเพิ่มเติม
170 ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
171 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ประจำปี 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
172 ประกาศฯบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีพ.ศ. 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
173 เตรียมพร้อม รู้สู้ฝุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
174 ขั้นตอนการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E - Service ขอใช้ห้องประชุม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
175 ขั้นตอนการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E - Service แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
176 ขั้นตอนการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ E - Service แจ้งซ่อมถนน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
177 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม