ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ทำการฉีดป้องน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 เดินขบวน งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 โครการสานริบบิ้นบนฝาชี รายละเอียดเพิ่มเติม
4 โครงการกระเป๋าแฮนด์เมด รายละเอียดเพิ่มเติม
5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
6 โครงการส่งเวฃสริมอาชีพ หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ รายละเอียดเพิ่มเติม
7 โครงการส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 โครงการสานหญ้ากกเหลี่ยม รายละเอียดเพิ่มเติม
9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
10 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) รายละเอียดเพิ่มเติม
11 โครงการ \"การทำน้ำยาล้างจาน\" รายละเอียดเพิ่มเติม
12 โครงการ \"การสานตะกร้าหวายเทียม\" รายละเอียดเพิ่มเติม
13 โครงการการทำขนมหม้อแกง รายละเอียดเพิ่มเติม
14 โครงการถักผ้าคาดผม รายละเอียดเพิ่มเติม
15 โครงการทำแชมพูสระผมมะกรูด รายละเอียดเพิ่มเติม
16 โครงการสานตะกร้าพลาสติก รายละเอียดเพิ่มเติม
17 โครงการ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว รายละเอียดเพิ่มเติม
18 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
20 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
21 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
22 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
23 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ “Check Dam” ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
24 คลินิคเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารสุขภาวะ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว รายละเอียดเพิ่มเติม
25 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน วันที่ 16 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
26 การประชาคม หมู่ 2 บ้านสันต้อม เรื่องการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
27 โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ รายละเอียดเพิ่มเติม
28 บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
29 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้อวกันโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ร่วมโครงการ\" บวร \" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย กอ.รมน.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
31 การจัดประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
32 โครงการตัดเย็บกางเกงเอวยางยืด รายละเอียดเพิ่มเติม
33 การลงพื้นที่ตรวจนิเทศงาน และวางแผนบูรณาการการปกิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
34 โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
35 โครงการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
36 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรดติดต่อ(พ่นยาฆ่าเชื้อ) รายละเอียดเพิ่มเติม
37 โครงการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนและโครงการตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
38 โครงการวันแม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
39 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
40 สถานที่ท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
41 \"ภาพกิจกรรม 3 ช.\" ระหว่าง 14 มิ.ย.-2 ก.ค.64 รายละเอียดเพิ่มเติม
42 \"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว\" รายละเอียดเพิ่มเติม
43 \"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำท่องเที่ยว และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด\" รายละเอียดเพิ่มเติม
44 กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
45 กิจกรรมพ่นหมอกควัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติม
46 กิจกรรมออกให้คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยแก่ประชาชนตามหมู่บ้านและมอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
47 วิธีทำปุ๋ยจุลินทรีย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
48 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน รายละเอียดเพิ่มเติม
49 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
50 26 มิถุนายน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด รายละเอียดเพิ่มเติม
51 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกีฬาแบบ New Nomal รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบจะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติม
53 กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
54 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และติดตามผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
56 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดเพิ่มเติม
57 บันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
58 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
59 โครงการอบรม/สัมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง อบต.จอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
60 งานท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นสร้างสรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ภาพกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
62 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนประจำปี 2565 หมู่ 1,3,4,5,11 รายละเอียดเพิ่มเติม
63 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
64 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี หมู่ 1 บ้านสบห้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
65 โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร “หลักสูตรการจัดดอกไม้พลาสติก” รายละเอียดเพิ่มเติม
66 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 2 และหมู่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
67 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
68 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 4 บ้านสันกันแฮ้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
69 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย รายละเอียดเพิ่มเติม
70 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ รายละเอียดเพิ่มเติม
71 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 6,7 รายละเอียดเพิ่มเติม
72 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การทำข้าวแต๋น โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน ตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
73 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การจัดดอกไม้พลาสติกแก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
74 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การทำทองม้วน/ทองพับ กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม
75 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การเพาะถั่งงอกประชาชนทั่วไป/เจ้าหน้าที่บุคลากรที่สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
76 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเฮือด รายละเอียดเพิ่มเติม
77 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
78 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 11 บ้านห้วยสัก รายละเอียดเพิ่มเติม
79 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 9 บ้านดงมะเฟือง รายละเอียดเพิ่มเติม
80 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ Check Dam ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
81 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
82 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
83 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
84 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายละเอียดเพิ่มเติม
85 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท-19 รายละเอียดเพิ่มเติม
86 โครงการอบรมการใช้สมาธิบำบัด SKT รายละเอียดเพิ่มเติม
87 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจสู่วิถึพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
88 โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
89 โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำแชมพูสระผม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
90 โครงการส่งเสริมอาชีพ การชงเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
91 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเพิ่มมูลค่า โคม ตุงล้านนา ปีงบประมาณ พ..2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
92 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การเย็บหมวกผ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
93 โครงการส่งเสริมอาชีพ การสานตะกร้าพลาสติก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
94 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การสานเปญวนจากห่วงผ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
95 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำหมูแดดเดียว ปีงบประมาณ พ.ส.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
96 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำน้ำยาล้างจาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
97 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำหม่าล่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
98 บันทึกข้อตกลง กิจกรรมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
99 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก รายละเอียดเพิ่มเติม
100 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
102 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ และการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร (น้ำพริก) จากดักแด้ไหมอีรี่ ให้กับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนไหมอีรี่จังหวัดเชียราย รายละเอียดเพิ่มเติม
103 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BVG จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ราย นางตอง ขอบขันธ์ หมู่ 1 บ้านสบห้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
105 กิจกรรมการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำและปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติม
106 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
107 รับมอบโล่เกียรติยศ ในด้านการเป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบถ้วนทุกครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
108 16 ส.ค. 65 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์มิตรภาพบำบัด วัดท่าต้นตัน รายละเอียดเพิ่มเติม
109 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุโซนร้อน "มู่หลาน" รายละเอียดเพิ่มเติม
110 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมอีรี่ด้วยเครื่องดึงเส้นไหมอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม
111 ร่วมประชุมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
112 ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิงแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวงฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
113 อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น Traffy FONDUE : ระบบการบริหารจัดการปัญาเมืองยุค 4.0 รายละเอียดเพิ่มเติม
114 เยี่ยมชมบูธผลการดำเนินงานของโครงการ U2T ตำบลจอมหมอกแก้วและร่วมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
115 โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนน้อย รายละเอียดเพิ่มเติม
116 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
117 กิจกรรมวิ่ง Park Run Thailand สนาม ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
118 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
119 มอบเกียรติบัติ และรางวัล โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
120 ภาพกิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
121 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
122 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) รายละเอียดเพิ่มเติม
123 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันเอดส์โลก รายละเอียดเพิ่มเติม
124 5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
125 งานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
126 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
127 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสนามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
128 ภาพกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
129 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง รายละเอียดเพิ่มเติม
130 วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
131 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
132 โครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตูพืชตกค้างในเลือดของกลุ่มเกษตรกร ม.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
133 โครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมตัวสู่วัยทอง หมู่ 7 บ้านป่าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
134 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน 21 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
135 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
136 ประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 (สปสช.) รายละเอียดเพิ่มเติม
137 ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และลดการสะสมของฝุ่นละออง Pm2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
138 โครงการอบรม/สัมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง อบต.จอมหมอกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
139 กิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao สนาม ParkRun Maelao @จอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
140 อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งประชาชน เข้ารับการตรวจวัดค่าสายตาและตัดแว่นให้ฟรี ณ โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
141 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ Check Dam ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
142 มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
143 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
144 โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
145 โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
146 โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รายละเอียดเพิ่มเติม
147 โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การผูกโบว์ และการจีบผ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
148 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขา บ้านหนองผักเฮือด รายละเอียดเพิ่มเติม
149 โครงการวัยใสรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
150 โครงการสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
151 พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
152 ประมวลภาพ การจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอแม่ลาวคัพ” ประจำปี 2566 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
153 กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
154 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
155 ภาพกิจกรรมการประเมินค่าADL แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รายละเอียดเพิ่มเติม
156 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
157 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลิ่งพัง หมู่ 7 บ้านป่าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
158 กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายโรงเรียนผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
159 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
160 โครงการ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ 5 รายละเอียดเพิ่มเติม
161 โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 8 รายละเอียดเพิ่มเติม
162 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน หมู่ 10 รายละเอียดเพิ่มเติม
163 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 รายละเอียดเพิ่มเติม
164 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง หมู่ 11 รายละเอียดเพิ่มเติม
165 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
166 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคโควิด2019 รายละเอียดเพิ่มเติม
167 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
168 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
169 วันต่อต้านยาเสพติดโลก รายละเอียดเพิ่มเติม
170 โครงการประดิษฐ์โคมล้านนา รายละเอียดเพิ่มเติม
171 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
172 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน หมู่ 1 บ้านสบห้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
173 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
174 ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายหมู่ 2,7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12-28 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
175 รับตราสัญลักษณ์ “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Community) รายละเอียดเพิ่มเติม
176 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
177 ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
178 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
179 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
180 พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
181 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
182 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
183 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
184 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
185 โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
186 ภาพกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
187 ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว เดือน สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
188 โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
189 กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอ ภาพถ่าย โปรโมทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมหมอกแก้ว โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) รายละเอียดเพิ่มเติม
190 การประกวด การจัดการขยะมูลฝอย ..อำเภอสะอาด.. จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
191 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน วันที่ 8 กันยายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
192 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 (19กย. 66) รายละเอียดเพิ่มเติม
193 โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
194 กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัฒกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการ DIGITAL INFINITY :Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ รายละเอียดเพิ่มเติม
195 ส่งมอบเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ นายตัน อุ่นศรี ผู้ยากไร้บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8 ต.จอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
196 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายละเอียดเพิ่มเติม
197 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช รายละเอียดเพิ่มเติม
198 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั่วตำบลจอมหมอกแก้ว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
199 กิจกรรมวิ่ง Park Run Maelao ล่นเอาม่วน จวนทำบุญ 2 ธ.ค. 66 สนามตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
200 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
201 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน รายละเอียดเพิ่มเติม
202 โครงการคัดกรองผู้พิการรายใหม่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
203 กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล รายละเอียดเพิ่มเติม
204 โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
205 พิธีเปิด สถานีสุขภาพชุมชนสบห้วย Sop Huai Health Station วันที่ 26 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
206 กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน 26 ธค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม
207 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน 9 มกราคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
208 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
209 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองหอย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน รายละเอียดเพิ่มเติม
210 ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถุงขยะเปียกลดโลกร้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
211 โครงการ จอมหมอกแก้วเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
212 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรจากกล้วยน้ำว้า รายละเอียดเพิ่มเติม
213 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน รายละเอียดเพิ่มเติม
214 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
215 ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถุงขยะเปียกลดโลกร้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
216 งาน MOI Waste Bank Week การจัดตั้งธนาคารขยะ บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
217 กิจกรรม อบรมและสาธิตกาทำเครื่องฟอกอากาศ DIY รายละเอียดเพิ่มเติม
218 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอแม่ลาว Kick Off รายละเอียดเพิ่มเติม
219 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
220 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
221 กิจกรรมติดตามและประเมินผลลัพท์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ระดับตำบล ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
222 กิจกรรมสตรีสากล และมอบประกาศแก่สตรีดีเด่น รายละเอียดเพิ่มเติม
223 โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
224 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
225 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
226 ร่วมมอบมุ้งสู้ฝุ่น เพื่อจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่นให้ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง นายเทอดพงษ์ ประชุมกอง หมู่ 11 รายละเอียดเพิ่มเติม
227 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รายละเอียดเพิ่มเติม
228 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดเพิ่มเติม
229 กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดท่าต้นตัน หมู่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
230 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร สวนสมุนไพร รายละเอียดเพิ่มเติม
231 ส่งมอบเตาเผาขยะ ชุมชนบ้านสบห้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
232 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
233 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
234 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
235 อำนวยความสะดวกในการรับส่ง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดเพิ่มเติม
236 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
237 โครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลจอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
238 โครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) รายละเอียดเพิ่มเติม
239 ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 10-27 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม