แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง Download
2 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562 - 2564 Download
3 แผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
4 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 Download
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน Download
6 ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน Download
7 ประกาศเจตจำนงสุจริตทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล Download
8 รายงานผลการเวิเคราะห์ความเสี่ยง Download
9 รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม Download
10 รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม Download
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 (ขยายกรอบเวลาถึงปี 2565) Download
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) Download
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
15 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) Download
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download
17 คู่มือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต Download
18 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566) Download
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 Download
20 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน Download
22 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 Download