เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download
2 แผ่นพับ 10 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Download
3 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียชุมชน Download
4 แผ่นพับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Download
5 แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำ Download
6 แผ่นพับความรู้เรื่องไฟป่า Download
7 รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 Download
8 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
9 ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
10 ข้อมูลปริมาณขยะ มฝ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download