กิจการสภาอบต

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 (แนบท้าย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 )รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
2 (แนบท้าย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 )รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
3 ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
4 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 Download
5 ประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 Download
6 ประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 Download
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 Download
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
13 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ แรก ประจำปี พ.ศ.2563 Download
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 Download
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 Download
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 Download
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประรจำปี พ.ศ. 2562 Download
21 รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 Download
22 รายงานาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
23 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
24 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
25 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2564 Download
26 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ปี พ.ศ. 2564 Download
27 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2564 Download
28 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรก ปี พ.ศ. 2565 Download
29 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
30 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
31 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
32 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
33 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 Download
34 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 Download
35 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 Download
36 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 Download
37 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 Download
38 ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 Download
39 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ปี พ.ศ. 2564 Download
40 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 Download
41 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
42 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
43 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ที่ 3 ครั้งที่่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
44 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
45 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
46 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
47 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download
48 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 Download