ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 (ระยะเวลา ต.ค.62-มี.ค.63) รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานเข้าสุสานบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 -8 บ้านหนองผักเฮือด 10 รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จอมหมอกแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 เผยแพร่การจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าานนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนางกีฬาต.จอมหมอกแก้ว ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าานนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนางกีฬาต.จอมหมอกแก้ว ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าานนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนางกีฬาต.จอมหมอกแก้ว ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 - อบต. บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 - อบต. บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 - อบต. บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
39 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
42 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
43 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
46 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม.4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม.4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม.4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
53 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
54 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
56 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และ 2 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และ 2 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และ 2 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
59 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
62 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
64 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
65 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
68 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทางคสล. ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางคสล. ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคสล. ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
71 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
73 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
74 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยนางนวล ปงรังษี ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยนางนวล ปงรังษี ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
76 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยนางนวล ปงรังษี ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
77 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศคตง. Download รายละเอียดเพิ่มเติม
78 การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคตง. Download รายละเอียดเพิ่มเติม
79 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
81 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
82 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
83 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
85 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน เมษายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
88 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
89 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลพน้ำลาว กน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
90 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลพน้ำลาว กน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลพน้ำลาว กน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
92 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 รายละเอียดเพิ่มเติม
93 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
95 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน จากสะพานข้ามลำห้วยส้าน ม.3 วัดสันต้อม ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
96 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน จากสะพานข้ามลำห้วยส้าน ม.3 วัดสันต้อม ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน จากสะพานข้ามลำห้วยส้าน ม.3 วัดสันต้อม ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
98 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางกลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5(ซอยบ้านนางประจงสิทธิ์ สุวรรณ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
99 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยบ้านนางประจงสิทธิ์ สุวรรณ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยบ้านนางประจงสิทธิ์ สุวรรณ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
102 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายสุข อินต๊ะสม) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
105 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายสุข อินต๊ะสม) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายสุข อินต๊ะสม) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
107 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสานหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
108 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสานหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
109 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสานหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
110 ประกาศขอจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
111 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการรางระบายน้ำ ซอย4-8 บ้านหนองผักเฮือด ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
112 ประกาศขอจ้างตามโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
113 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
114 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
115 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
116 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
117 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
120 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
121 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
123 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
125 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
126 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
127 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
128 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
129 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
130 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.65) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
131 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
132 ประกาศจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
133 ประกาศจัดจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตร ซอย 5/2 จากที่นานายประสิทธิ ปงรังษี ถึงที่นานายคำ วงษารัตน์ บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
134 ประกาศจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านนายบุญส่ง วงษารัตน์ ถึงบ้านนางแสงหล้า มโนวัง บ้านสันป่าสัก หมุ่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
135 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านนายบุญส่ง วงษารัตน์ ถึงบ้านนางแสงหล้า มโนวัง บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านนายบุญส่ง วงษารัตน์ ถึงบ้านนางแสงหล้า มโนวัง บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายการเกษตร ซอย 5/2 จากที่นานายประสิทธิ์ ปงรังษี ถึงที่นานายคำ วงษารัตน์ บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
138 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายการเกษตร ซอย 5/2 จากที่นานายประสิทธิ ปงรังษี ถึงที่นานายคำ วงษารัตน์ บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้ายนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
140 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
141 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
142 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
143 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
144 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
145 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียน บ้านป่าอ้อย จากบ้านนายเทพชัย พากเพียร ถึงฝายห้วยส้าน ม.5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
146 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หน้าบ้านนายวีระ จุมปูโล ถึงบ้านนายทน จุมปูโล บ้านหนองผักเฮือด ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
147 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชาญชัย ขันทะ ถึงบ้านนายกมล ปงรังษี หมู่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
148 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึงถนนหนองวง หมู่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
149 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายส่ง ปิตเหล็ก ถึงสนามกีฬา หมู่ 7 บ้านป่าแดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
151 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
152 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม วงษารัตน์ เลขที่ 117 ถึงบ้านนายวีระ ขันจันทร์แสง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
153 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
154 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียน บ้านป่าอ้อย จากบ้านนายเทพชัย พากเพียร ถึงฝายห้วยส้าน ม.5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
155 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชาญชัย ขันทะ ถึงบ้านนายกมล ปงรังษี หมู่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
156 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม วงษารัตน์ เลขที่ 117 ถึงบ้านนายวีระ ขันจันทร์แสง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
157 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึงถนนหนองวง หมู่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
158 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หน้าบ้านนายวีระ จุมปูโล ถึงบ้านนายทน จุมปูโล บ้านหนองผักเฮือด ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หน้าบ้านนายวีระ จุมปูโล ถึงบ้านนายทน จุมปูโล บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึงถนนหนองวง หมู่ที่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชาญชัย ขันทะ ถึงบ้านนายกมล ปงรังษี หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียนป่าอ้อย จากบ้านนายเทพชัย พากเพียร ถึงฝายห้วยส้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม วงษารัตน์ เลขที่ 117 ถึงบ้านนายวีระ ขันจันทร์แสง หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
164 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
165 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสุสานบ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
167 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือนตุลาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
168 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพักจากปากซอย ถึงหนองผางลาง หมูที่ 2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
169 ประกาศจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพักจากปากซอย ถึง หนองผางลาง หมู่ที่ 2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
170 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ตั้งแต่บ้านนายอื่น แก้วใหม่ เลขที่ 85 ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ตานาคา เลขที่ 2 หมู่ 9 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
171 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงานโครงการฝายน้ำถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
172 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ตั้งแต่บ้านนายอิ่น แก้วใหม่ เลขที่ 85 ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ตานาคา เลขที่ 2 หมู่ที่ 9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
173 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงานโครงการฝายน้ำถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
174 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
175 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 จากที่นาของนายสมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นานายสมบัติ ไชยวุฒิ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 จากที่นาของนายสมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นานายสมบัติ ไชยวุฒิ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
177 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดท่ามะโอ บ้านนายณัฐนัย สันดอนทอง ถึงบ้านนายสม จันทร์ไทย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
178 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดท่ามะโอ บ้านนายณัฐนัย สันดอนทอง ถึงบ้านนายสม จันทร์ไทย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
179 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
180 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
181 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
182 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าร้านสุปรียา เลขที่ 273 บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
183 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าร้านสุปรียา เลขที่ 273 บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
184 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำน้ำห้วยส้านตั้งแต่ฝายโบสถ หมู่ที่ 9 ถึงฝายท่ามะโอ หมู่ที่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์บริเวณสนามกีฬาประจำตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงานโครงการฝายน้ำถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ตั้งแต่บ้านนายอิ่น แก้วใหม่ เลขที่ 85 ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ตานาคา เลขที่ 2 หมู่ที่ 9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 จากที่นาของนายสมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นานายสมบัติ ไชยวุฒิ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางสาวประวิชญา ปัญญาช่วย หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดท่ามะโอ บ้านนายณัฐนัย สันดอนทอง ถึงบ้านนายสม จันทร์ไทย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
192 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
193 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
194 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
195 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงแยกห้วยส้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
196 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงแยกห้วยส้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
197 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
198 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเฮือด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
199 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเฮือด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
200 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 5 จากบ้านนายเกรียงไกร อิ่นคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ ยาวิราช บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
201 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 5 จากบ้านนายเกรียงไกร อิ่นคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ ยาวิราช บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
202 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางกาญจนา พรมจักร ถึงบ้านนายกิติศักดิ์ สุวรรณการ บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
203 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางกาญจนา พรมจักร ถึงบ้านยายกิติศักดิ์ สุวรรณการ บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
204 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากนานายวรากร ภิราษร ถึงบ้านนายประสงค์ คำเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
205 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากนานายวรากร ภิราษร ถึงบ้านนายประสงค์ คำเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดินจั่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
206 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
207 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน จากบ้านนายกรกต ชัยณัฐินันท์ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
208 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน จากบ้านนายกรกต ชัยณัฐินันท์ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
209 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเทดาดและวางท่อจากนานายแดง ถึงสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
210 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการเทดาดและวางท่อจากนานายแดง ถึงสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
211 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
212 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฝายห้วยหวาย บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
213 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงฝายห้วยหวาย หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
214 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
215 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
216 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
217 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
218 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
219 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
220 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกันยายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
221 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
222 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
223 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
224 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประชาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
225 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมุู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม 2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
228 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค.66) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
229 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงศุนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
230 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
232 ประกาศจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
233 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
234 ประกาศจัดจ้างตามโครงการเทดาดคลองและวางท่อ จากนานายแดง ถึงสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
235 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเทดาดคลองและวางท่อ จากนานายแดง ถึงสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
236 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
237 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
238 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
240 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
241 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอ้าย ปงรังษี ถึงบ้านนายแก้ว อุ่นอ้าย หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
242 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หัวสะพาน ซอย 2 ซอยบ้านนายเปลี่ยน เมืองมาหล้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
243 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอ้าย ปงรังษี ถึงบ้านนายแก้ว อุ่นอ้าย หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
244 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโครงการฝายถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
245 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หัวสะพาน ซอย 2 ซอยบ้านนายเปลี่ยน เมืองมาหล้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
246 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโครงการฝายถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
247 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสิงห์แก้ว จุมปูจักร หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
248 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสิงห์แก้ว จุมปูจักร หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
249 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานกิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
250 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานกิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
251 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หน้าโครงการความสุขของพ่อถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
252 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าโครงการความสุขของพ่อ ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
253 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
254 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
255 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
256 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
257 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.64) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
258 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
259 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยส้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
260 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยส้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
261 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
262 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
263 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 - บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
264 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 - บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
265 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7-บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 ต.จอมหมอกแก้ว - บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 4 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย Download รายละเอียดเพิ่มเติม