ร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
2 การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ Download
3 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ Download
4 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2561 Download
5 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2562 Download
6 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 Download
7 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 Download
8 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 3 63 Download
9 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 4 63 Download
10 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 1 64 Download
11 สถิติร้องทุกข์ ไตรมาส 2 64 Download
12 คู่มือแนวทางปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
13 ข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
14 คุ่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ Download
15 รายงานข้อมุลสถิติการ้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดืนอ ปี 2565 Download
16 รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
17 รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download