มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 การมีส่วนร่วมในการับฟังความคิดเห็นของประชาชน Download
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส Download
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
4 มาตรการให้ผ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Download
5 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
6 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน Download
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
9 มาตรการป้องกันการับสินบน Download
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
11 ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชัน Download
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
13 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน Download
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง Download
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
17 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
18 นโยบายาการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Download
19 กิจกรรมประชุมประจำเดือนครังแรก และนายกได้แจ้งแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร Download