มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 การมีส่วนร่วมในการับฟังความคิดเห็นของประชาชน Download
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส Download
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
4 มาตรการให้ผ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Download
5 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
6 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน Download
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
9 มาตรการป้องกันการับสินบน Download
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
11 ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชัน Download
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
13 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน Download
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง Download
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
17 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
18 นโยบายาการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Download
19 กิจกรรมประชุมประจำเดือนครังแรก และนายกได้แจ้งแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร Download
20 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 Download
21 แจ้งนโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ Download
22 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) Download
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
25 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม Download
27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
28 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคัดเลือก คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
29 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2566 Download