โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียนตำบลจอมหมอกแก้ว  
     
 
 
     
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียนตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดโครงการฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว จังหวัดเชียงราย 

 

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 14-08-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai