โครงการส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2564  
     
 
 
     
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน จึงขอเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามแผน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :141021_160329-.pdf  
  สร้างเมื่อ : 03-10-3106  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai