การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกีฬาแบบ New Nomal  
     
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มีกิจกรรม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกีฬาแบบ New Nomal ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 23-09-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai