การลงพื้นที่ตรวจนิเทศงาน และวางแผนบูรณาการการปกิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  
     
 
 
     
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจนิเทศงาน และวางแผนบูรณาการการปกิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ "ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ รวมพลังพัฒนา" .
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว นำโดย นายเสวศ สมบูรณ์ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว รองนายก สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว รองปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว หัวหน้าหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลในพื้นที่ แนวทางการพัฒนาตำบล รวมไปถึงการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ณ อาคารสูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลจอมหมอกแก้ว
 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 24-06-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai