โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564  
     
 
 
     
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564

       องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ดังกล่าว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจอมหมอกแก้ว ประชาชน ส่วนราชการ เอกชนในพื้นที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน  จำนวน 50 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกดังกล่าวและพิจารณาเห็นว่า    การป้องกันไฟป่าและหมอกควันต้องให้ผู้นำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 “โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า และหมอกควัน” อันจะสามารถป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :  
  สร้างเมื่อ : 23-04-2564  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai