เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 หนังสือนำส่ง ขอ-รายงาน เงินอุดหนุน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาต-ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai