ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจสู่วิถึพอเพียง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 การติดตามและสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุม ประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 โครงการส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำแชมพูสระผม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การเย็บหมวกผ้า Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 รายงานประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ต่อต้านคอร์รัปชั่น" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประกาศ สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการ พ.ศ.2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนยน ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
38 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
39 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
40 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 การดำเนินงานภัยแล้ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
42 โครงการ การทำเค้กกล้วยหอม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
43 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai