ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 เรื่อง ขยายเวลาจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7และการชำละภาษีตามแบบแจ้งการประเมินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.25636 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 การดำเนินงานภัยแล้ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 โครงการ การทำเค้กกล้วยหอม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai