ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนามกีฬา ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางกลางตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 7 วัดทุ่งโห้ง บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกสำหรับประปา บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยบ้านนางนวล ปงรังษี หมู่ 2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบริเวณหนองบัว หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และซอย 2 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพเขียนแบบโครงการก่อสร้างและเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเสนอราคาสำหรับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วจำ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 -8 บ้านหนองผักเฮือด 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานเข้าสุสานบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 (ระยะเวลา ต.ค.62-มี.ค.63) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai