ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศขอจ้างตามโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4-8 บ้านหนองผักเฮือด ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการรางระบายน้ำ ซอย4-8 บ้านหนองผักเฮือด ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศขอจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสานหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสานหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินขยายไหล่ทางถนนสานหลัก บ้านทุ่งโห้ง ม.6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายสุข อินต๊ะสม) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายสุข อินต๊ะสม) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายสุข อินต๊ะสม) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยบ้านนางประจงสิทธิ์ สุวรรณ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5 (ซอยบ้านนางประจงสิทธิ์ สุวรรณ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางกลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย ม.5(ซอยบ้านนางประจงสิทธิ์ สุวรรณ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน จากสะพานข้ามลำห้วยส้าน ม.3 วัดสันต้อม ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน จากสะพานข้ามลำห้วยส้าน ม.3 วัดสันต้อม ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน จากสะพานข้ามลำห้วยส้าน ม.3 วัดสันต้อม ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลพน้ำลาว กน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลพน้ำลาว กน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลพน้ำลาว กน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน เมษายน 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
39 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
42 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
43 ประชาสัมพันธ์รายงานแบบสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคตง. Download รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศคตง. Download รายละเอียดเพิ่มเติม
46 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยนางนวล ปงรังษี ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยนางนวล ปงรังษี ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอยนางนวล ปงรังษี ม.2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคสล. ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางคสล. ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
54 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทางคสล. ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
60 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
64 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และ 2 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และ 2 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอย 1 และ 2 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
68 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายองอาจ นวลคำ ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
73 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม.4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม.4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
75 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม.4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
76 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
78 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองบัว ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
79 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
82 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 3 ม.11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 - อบต. บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 - อบต. บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อถมดิน ขยายไหล่ทาง ซอย 4 - อบต. บ้านดงมะเฟือง ม.9 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
87 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าานนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนางกีฬาต.จอมหมอกแก้ว ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าานนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนางกีฬาต.จอมหมอกแก้ว ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
89 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าานนายอินจันทร์ พูกา ไปถึงสนางกีฬาต.จอมหมอกแก้ว ม.7 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
91 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
92 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซอย 2 ม.1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
94 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
95 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน ซอย 7 หมู่ 6 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
97 ประกาศการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
98 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บริเวณหนองอ้อมดอย หมู่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
99 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
100 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-3 หมู่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
102 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
103 เผยแพร่การจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
106 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
107 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานทางเข้าสุสาร หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
109 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
110 ประกาศการจัดจ้างตามโครงการโครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทที่ 1003 หมู่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
112 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
113 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
114 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 4 -8 บ้านหนองผักเฮือด 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
115 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานเข้าสุสานบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
116 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
117 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
118 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
119 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
120 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 (ระยะเวลา ต.ค.62-มี.ค.63) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
121 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai