เกี่ยวกับหน่วยงาน  
     
 
 
     
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 206 หมู่ที่ 9 บ้ำนดงมะเฟือง
ถนนเด่นห้ำ – ดงมะดะ ต ำบลจอมหมอกแก้ว อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ลำว
ประมำณ 5 กิโลเมตร และห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงรำย ประมำณ 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 41.20
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 25,750 ไร่ มีจ ำนวนหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแนวยำว มีพื้นที่ตอนกลำงต ำบลเป็นที่รำบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ประชำชนตั้งบ้ำนเรือนอยู่อำศัยและใช้ท ำกำรเกษตร มีแม่น้ ำลำวและแม่น้ ำอื่นหลำยสำยไหลผ่ำนตลอดทั้งต ำบลมี
พื้นที่ป่ำไม้และภูเขำอยู่ด้ำนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของต ำบล และมีถนนตัดผ่ำนทุกหมู่บ้ำน มีอำณำเขตติดต่อ
กับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง,ต.โป่งแพร่ ต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลำว, ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชียงรำย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่ำอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงรำย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สรวย อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย


1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ต ำบลจอมหมอกแก้ว เป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย สภำพภูมิอำกำศของจังหวัด
เชียงรำยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมำณ 24 องศำเซลเซียส
ฤดูร้อน เริ่มจำกกลำงเดือน(กุมภำพันธ์-กลำงเดือนพฤษภำคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 32 องศำเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มจำกกลำงเดือน(พฤษภำคม-กลำงเดือนตุลำคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 27 องศำเซลเซียส
ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มำกที่สุดในปี 2544 จ ำนวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546
จ ำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จ ำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี
ฤดูหนาว (พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์) จังหวัดเชียงรำยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 15.0 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ ำสุด 0.9 - 1.0 องศำเซลเซียส 2542 สภำพอำกำศของจังหวัดเชียงรำย ถือว่ำหนำวจัดในพื้นที่รำบ อุณหภูมิจะอยู่ที่
7-9 องศำเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ ำสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศำที่ภูชี้ฟ้ำปลำยปี
2556 ท ำให้อำกำศที่เชียงรำยในช่วงฤดูหนำว เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยำกมำเป็นอย่ำงยิ่ง
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะทั่วไปของดินในเขตต ำบลจอมหมอกแก้ว แยกตำมลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้
ลักษณะดินในที่รำบลุ่มแม่น้ ำลำว เป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย มีสีเทำเข้มถึงด ำ เป็นดินบริเวณที่รำบลุ่มแม่น้ ำ
ลำวมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ได้แก่หมู่ 1,2 และหมู่ 11
ลักษณะดินในที่รำบลุ่มล ำห้วยส้ำน เป็นดินร่วนเหนียว มีสีเทำเข้มถึงด ำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ได้แก่
หมู่ 3,4,5,6 และหมู่ 7
ลักษณะดินในพื้นที่ดอนและภูเขำ เป็นดินร่วมเหนียว สีน้ ำตำลเข้มถึงด ำ ระบำยน้ ำได้ดี ควำมอุดมสมบูรณ์ปำน
กลำง ได้แก่ หมู่ 8,9 และหมู่ 10
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ
แหล่งน้ ำธรรมชำติ
- ล ำน้ ำ, ล ำห้วย 3 สำย คือ แม่น้ ำลำว, ล ำน้ ำห้วยส้ำน, ล ำน้ ำห้วยหวำย
- บึง, หนอง และอื่น ๆ 9 แห่ง คือ หนองหวำย, หนองห้วยกำแกด, หนองกบ, หนองน้ ำลัด, หนองโป่ง
, หนองเขียว, หนองป่ำคำ, หนองเหียง, หนองอ้อมดอย
แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น

- ฝำย 12 แห่ง
- บ่อโยก 35 แห่ง
- ประปำหมู่บ้ำน 12 แห่ง
- อ่ำงเก็บน้ ำ 1 แห่ง
- บ่อน้ ำตื้น 570 แห่ง
- บ่อบำดำล 64 แห่ง
- ประปำภูเขำ 1 แห่ง


1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้
ในพื้นที่ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีหมู่บ้ำนที่อยู่ในพื้นที่ป่ำสงวน จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน ได้แก่
1.หมู่ 8 บ้ำนท่ำมะโอ บำงส่วน
2.หมู่ 9 บ้ำนดงมะเฟือง บำงส่วน
3.หมู่ 10 บ้ำนหนองผักเฮือด ทั้งหมู่บ้ำน
โดยทั้งสำมหมู่บ้ำนจะมีป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณ ป่ำโปร่ง ประเภทไม้สัก ประดู่ ยำง ไม้ไผ่ต่ำงๆ ฯลฯ ยังคงสภำพป่ำที่
ค่อนข้ำงสมบูรณ์ และพื้นที่หมู่ 1 บ้ำนสบห้วย ป่ำส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)ที่ยังคงสภำพป่ำที่ชำวบ้ำน
ช่วยกันดูแลเป็นป่ำชุมชน ป่ำไม้ประเภทเบญจพรรณ ป่ำโปร่ง ประเภทไม้สัก ประดู่ ยำง และไม้ไผ่ชนิดต่ำงๆ
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
ด้ำนกำรเมือง ต ำบลจอมหมอกแก้ว ได้ยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน
พ.ศ.2539 ปัจจุบัน มีนำยเสวศ สมบูรณ์ เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว มีนำยสวิน ศรีกัญญำ
และนำยกฤษณ์ สุภำวรรณ เป็นรองนำยกฯ
ด้ำนกำรปกครอง ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีนำยสำคร อินทร์จักร์ เป็นก ำนันต ำบลจอมหมอกแก้ว
มีนำยอินทร์ ฟองสมุทร และนำย ณ ฤทธิ์ โพธำปัญญำ สำรวัตรก ำนัน และนำยสุภำพ จั๋นโท เป็นแพทย์ประจ ำ
ต ำบล
2.1 เขตกำรปกครอง
จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เต็มทั้งหมู่บ้ำน จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน ได้แก่
หมู่ 1 บ้ำนสบห้วย หมู่ 7 บ้ำนป่ำแดง

หมู่2 บ้ำนสันต้อม หมู่8 บ้ำนท่ำมะโอ
หมู่4 บ้ำนสันกันแฮ้ว หมู่9 บ้ำนดงมะเฟือง


 

หมู่5 บ้ำนป่ำอ้อย หมู่10 บ้ำนหนองผักเฮือด
หมู่6 บ้ำนทุ่งโห้ง หมู่11 บ้ำนสันป่ำสัก


หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยส้ำน อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ (เฉพำะพื้นที่ หมู่ที่ 3 บำงส่วน)
แต่ละหมู่บ้ำนมีผู้ใหญ่บ้ำนและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้

หมู่1 บ้ำนสบห้วย
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยไว้ท์ บุญค้ ำ
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยนิรัตน์
พิรำสร 2.นำยนคร วงค์ษำรัตน์
หมู่2 บ้ำนสันต้อม
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยพิชิตชัย เร็วกำร
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยสมศักดิ์
ปงรังสี 2.นำยจันทร์ ยำวิรำช
หมู่3บ้ำนห้วยส้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยธงชัย
พันธุ
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยสง่ำ ภิรำษร 2.นำยจตุรพร ภิรำษร
หมู่4 บ้ำนสันกันแฮ้ว
ผู้ใหญ่บ้ำนนำงนงครำญ พำกเพียร
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยสมบัติ
ปินตำสำร 2...........ว่ำง.........
หมู่5 บ้ำนป่ำอ้อย
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสำคร
อินทร์จักร์ (ก ำนันต ำบลจอมหมอกแก้ว)
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำงสำวประวิชญำปัญญำช่วย 2.นำงสำวสุภำพร พิมสำร
หมู่6 บ้ำนทุ่งโห้ง
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยคชพล
ค ำแก้ว
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยตั๋น มังษี 2.นำงปิยะกุล ยอดยำ
หมู่7บ้ำนป่ำแดง
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยอดุลย์
หำรเพชร
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยพุฒ บุญทำทะแหลง 2.นำงสุกัญญำ สุขเกษม
หมู่8บ้ำนท่ำมะโอ
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสมชำย
สมณีย์
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยสุวัฒนชัย หุ่นกลัด 2.นำยสมศักดิ์ สมตำ
หมู่9บ้ำนดงมะเฟือง
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยเหลี่ยม
ปัญญำไว
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยจ ำรัส เรือนปิน 2.นำยอภิรักษ์ เขื่อนขันธ์
หมู่10บ้ำนหนองผักเฮือด
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยธีระวัฒน์
นำมประเสริฐ
สมำชิกสภำ อบต. 1.นำยสำคร ทำอำษำ 2.นำยสมฤทธิ์ วงค์ษำหมู่ 11 บ้ำนสันป่ำสัก
ผู้ใหญ่บ้ำน นำยทวี ปงรังษี
สมำชิกสภำ อบต. 1. นำงปีใย ปงรังษี 2. …….ว่ำง........

2.2 กำรเลือกตั้ง
ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีกำรแบ่งหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 11 หน่วย เรียงตำมหมู่บ้ำน ดังนี้
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้ำนสบห้วย ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดท่ำต้นตัน
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้ำนสันต้อม ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดสันต้อม
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้ำนห้วยส้ำน ที่เลือกตั้ง ศำลำอเนกประสงค์หมู่บ้ำน
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้ำนสันกันแฮ้ว ที่เลือกตั้ง ศำลำอเนกประสงค์หมู่บ้ำน
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้ำนป่ำอ้อย ที่เลือกตั้ง ศำลำอเนกประสงค์หมู่บ้ำน
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้ำนทุ่งโห้ง ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดทุ่งโห้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้ำนป่ำแดง ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดป่ำแดง
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้ำนท่ำมะโอ ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดท่ำมะโอ
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้ำนดงมะเฟือง ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดดงมะเฟือง
หน่วยเลือกตั้งที่ 10 บ้ำนหนองผักเฮือด ที่เลือกตั้ง ศำลำอเนกประสงค์หมู่บ้ำน
หน่วยเลือกตั้งที่ 11 บ้ำนสันป่ำสัก ที่เลือกตั้ง ศำลำวัดกู่แก้ว
สถิติกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันอำทิตย์ ที่ 30 กันยำยน 2555
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว

หน่วย
เลือกตั้ง
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำรใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
จ ำนวน ร้อยละ ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
1 773 18.4 572 74 42 7 12 2
2 363 8 267 74 8 3 9 3
3 110 2.6 95 86 9 9 3 3
4 231 5.5 184 80 9 5 9 5
5 392 9.4 328 84 16 5 11 3
6 271 6.5 225 83 21 9 8 4
7 281 6.7 226 80 9 4 3 1
8 529 12.6 389 74 18 5 13 3
9 490 11.7 389 79 24 6 9 2
10 411 9.8 300 73 30 10 4 1
11 356 8.5 265 74 10 4 5 2
รวม 4,207 100 3,240 77 196 6 86 3สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว

หน่วย
เลือกตั้ง
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำรใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
จ ำนวน ร้อยละ ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
1 773 572 74 29 5 25 4
2 363 267 74 6 2 6 2
3 110 95 86 2 2 1 1
4 231 184 80 1 1 9 5
5 392 328 84 11 3 4 1
6 271 225 83 4 2 2 1
7 281 226 80 12 5 4 2
8 529 389 74 19 5 5 1
9 490 389 79 10 3 8 2
10 411 300 73 9 3 2 1
11 356 265 74 8 3 5 2
รวม 4,207 3}240 77 111 3 71 2


3. ประชากร
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

หมู่ที่ จ ำนวนประชำกร จ ำนวน
ครัวเรือน
ชำย(คน) หญิง(คน) อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี อำยุ 18-60 ปี อำยุมำกกว่ำ 60 ปี
ชำย
(คน)
หญิง
(คน)
ชำย(คน) หญิง(คน) ชำย(คน) หญิง
(คน)
1 477 498 80 81 322 330 74 87 397
2 193 247 33 29 134 164 26 54 204
3 71 70 10 10 47 49 14 12 47
4 149 107 24 15 99 67 26 25 111
5 241 255 35 31 164 182 42 41 223
6 180 171 32 28 116 117 32 26 147
7 165 176 26 29 106 117 33 30 146
8 329 302 50 46 225 213 54 43 245
9 310 274 41 37 214 191 55 46 232
10 265 254 32 39 183 164 50 51 228


 

11 204 232 32 31 127 166 45 35 192
รวม 2,584 2,586 395 376 1,667 1,760 451 450 2,172


ประชำกรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง ผู้ชำยจะมีรูปร่ำงโปร่งบำงกว่ำคนไทยภำคกลำงเล็กน้อย ผู้หญิงมี
รูปร่ำงผิวพรรณและหน้ำตำงดงำม มีภำษำพูดแตกต่ำงไปจำกจังหวัดอื่นเล็กน้อย เรียกว่ำค ำเมือง กำรแต่งกำยตำม
ประเพณีพื้นเมืองเดิม ผู้หญิงนุ่งผ้ำซิ่นยำวเกือบถึงตำตุ่ม ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ เกล้ำผมทัดดอกไม้ ชำยนิยมนุ่ง
กำงเกงขำยำว ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีครำมเข้ม มีผ้ำขำวม้ำคำดเอว ปัจจุบันเป็นไปตำมสมัยนิยม บ้ำนเรือนยกใต้ถุนสูง
หน้ำจั่วหลังคำมีไม้ไขว้กันประดับด้วยลวดลำย เรียกว่ำกำแล เครื่องดนตรีที่ส ำคัญได้แก่ สะล้อ ซึง ปี่ แน กลอง
นำฏศิลป์พื้นบ้ำนมีกำรฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บ ประเพณีที่ส ำคัญคล้ำยจังหวัดอื่นในภูมิภำคเดียวกัน มีบำงส่วนที่แตกต่ำงกัน
ออกไปเช่นปอยหลวง เรียกขวัญ สืบชะตำ เป็นต้น
4. สภาพทางสังคม
4.1 กำรศึกษำ
- โรงเรียนประถมศึกษำ 2 แห่ง
1.โรงเรียนอนุบำลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้ำนสบห้วย ต ำบลจอมหมอกแก้ว อ ำเภอแม่ลำว
จังหวัดเชียงรำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นำยปฏิพล ด ำรงศุภปัญญำ จ ำนวนนักเรียน 123 คน
2.โรงเรียนบ้ำนท่ำมะโอ ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้ำนท่ำมะโอ ต ำบลจอมหมอกแก้ว อ ำเภอแม่ลำว
จังหวัดเชียงรำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นำยชัชวำล ปัญญำไชย จ ำนวนนักเรียน 50 คน
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 9 ต ำบลจอมหมอกแก้ว อ ำเภอแม่ลำว
จังหวัดเชียงรำย นำยแปง ผำค ำ เป็นหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเด็กเล็ก 30 คน
4.2 กำรสำธำรณสุข
ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีอำสำสมัครสำธำรณสุขทุกหมู่บ้ำน(อสม.) ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอม
หมอกแก้ว สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ งำนป้องกันและควบคุมโรค ในแต่ละ
หมู่บ้ำน จ ำนวนเงินหมู่บ้ำนละ 20,000 บำท รวมเป็นเงิน 220,000 บำท(สองแสนสองหมื่นบำทถ้วน) และยังมี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้ำนป่ำแดง มีนำยอนันต์ ชัยปัน เป็น
ผู้อ ำนวยกำร คอยก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด
นอกจำกนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว ที่คอยสนับสนุนงบประมำณ วิชำกำรด้ำนงำนเสริมสร้ำงสุขภำพ ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ เป็น
จ ำนวนเงิน 75,000 บำท(เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
4.3 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/อำชญำกรรม
- หน่วยบริกำรประชำชนต ำบล(ตู้ยำมต ำรวจ) 1 แห่ง
- ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบล 1 แห่ง
4.4 ยำเสพติด
ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีกำรจัดตั้งตำสับปะรด หมู่บ้ำนละ 25 คน เพื่อประชำคม เป็นหูเป็นตำให้
รำชกำร สอดส่องดูแลเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในพื้นที่
ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรระบำดของยำเสพติดลดลงเป็นอย่ำงมำก

4.5กำรสังคมสงเครำะห์
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ทั้งต ำบล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม2562 จ ำนวน
1,131 คน
แยกตำมช่วงอำยุ ได้ดังนี้
อำยุ60-69ปี
จ ำนวน 763 คน เป็นเงินเดือนละ 457,800 บำท
อำยุ70-79ปี จ ำนวน 268 คน เป็นเงินเดือนละ 187,600 บำท
อำยุ80-89ปี จ ำนวน 89 คน เป็นเงินเดือนละ 71,200 บำท
อำยุ90ขึ้นไป จ ำนวน 13 คน เป็นเงินเดือนละ 13,000 บำท
- เบี้ยยังชีพผู้พิกำร ทั้งต ำบล จ ำนวน 174 คนๆละ800 บำท เป็นเงินเดือนละ 139,200 บำท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งต ำบล จ ำนวน38 คนๆละ500 บำท เป็นเงินเดือนละ 19,000 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ำยเงินทั้งสำมประเภท เดือนละ887,800 บำท
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1กำรคมนำคมขนส่ง
- มีถนนสำยหลักตัดผ่ำนหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน ดังนี้
- ถนนลำดยำงสี่ช่องทำงจรำจร(ถนนพหลโยธิน) ผ่ำนหมู่ที่1, 2, 3, 11
- ถนนลำดยำงสำยเด่นห้ำ– ดงมะดะ ผ่ำนหมู่ที่8, 9, 10
- ถนนลำดยำงสำยห้วยส้ำนดอนจั่น– ห้วยส้ำนพลับพลำ(โยธำธิกำร) ผ่ำนหมู่ที่3, 4, 5, 6, 7, 9


- ภำยในหมู่บ้ำนมีถนนคอนกรีตและถนนดินลูกรังตัดผ่ำนระหว่ำงหมู่บ้ำนและในซอยต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน
5.2 กำรไฟฟ้ำ
- มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทั้ง 11 หมู่บ้ำน และทุกครัวเรือน
- มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะทุกหมู่บ้ำน ประชำชนสำมำรถสัญจรในช่วงเวลำกลำงคืนได้ปลอดภัย
5.3 กำรประปำ
ในพื้นที่ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีหมู่บ้ำนที่มีประปำหมู่บ้ำนจ ำนวน 9 หมู่บ้ำน มีประปำหมู่บ้ำนเป็นประปำภูเขำ
1 หมู่บ้ำน ปัจจุบันยังขำดอีก 1 หมู่บ้ำนที่ไม่มีประปำหมู่บ้ำนคือ บ้ำนป่ำอ้อย หมู่5 เนื่องจำกไม่มีพื้นที่เพียงพอส ำหรับ
ก่อสร้ำงระบบประปำ
5.4 โทรศัพท์
มีกำรติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐำนครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน และโทรศัพท์สำธำรณะ จำกองค์กำรโทรศัพท์ ปัจจุบัน
ประชำชนมีโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ โทรศัพท์พื้นฐำนก็ถูกลดควำมส ำคัญลง
5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ในพื้นที่ไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์ แต่ใช้บริกำรของที่ท ำกำรไปรษณีย์แม่ลำว
- มีสถำนีวิทยุกระจำยเสียงต ำรวจภูธรภำค 5 ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้ำนสันต้อม
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร
ประชำชนร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร มีกำรปลูกพืชตำมฤดูกำล อำทิ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้ำวโพดหวำน
ข้ำวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง มันส ำปะหลัง ยำสูบ และพืชผักต่ำงๆ เช่น ถั่วฝักยำว ผักกำด แตงกวำ มะระ พืชสวนส่วน
ใหญ่ จะเป็นล ำไย ลิ้นจี่ มีสับปะรดบ้ำงเล็กน้อย ฯ
6.2 กำรประมง
จำกกำรส ำรวจปรำกฏว่ำ กำรประมงมีบ้ำงประปรำย เลี้ยงเพื่อเป็นอำหำร เช่น ปลำดุก ปลำนิล รำยละไม่เกิน
2 บ่อ ส่วนมำกจะเป็นกำรขุดบ่อเก็บน้ ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ปล่อยให้ปลำธรรมชำติเข้ำมำอำศัยแล้วจึงจับเป็นอำหำร เหลือ
ก็จ ำหน่ำย
6.3 กำรปศุสัตว์
- ฟำร์มโคนม จ ำนวน 3 แห่ง
- ฟำร์มโคเนื้อ จ ำนวน - แห่ง
- ฟำร์มสุกร จ ำนวน - แห่ง
- ฟำร์มไก่เนื้อ จ ำนวน - แห่ง

6.4กำรบริกำร
- ปั๊มน้ ำมัน
3 แห่ง
- ปั๊มแก๊สLPG 1 แห่ง
- โรงบ่มใบยำสูบ(ครัวเรือน) 28 แห่ง
- ร้ำนซ่อมรถยนต์ 8 แห่ง
- ร้ำนคำรำโอเกะ - แห่ง
- ร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ด 51 แห่ง
- ร้ำนอำหำร 10 แห่ง
- โรงสีขนำดกลำง 5 แห่ง
- โรงสีขนำดเล็ก 6 แห่ง
- ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ 2 แห่ง
- บังกะโล/ โฮเต็ล 1 แห่ง
- ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง 3 แห่ง
- ร้ำนขำยแก๊ส 4 แห่ง
- ร้ำนปะยำงรถยนต์ 1 แห่ง
- ร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง
- ร้ำนท ำท่อไอเสีย 1 แห่ง
- ร้ำนขำยวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ 2 แห่ง
- ร้ำนขำยปุ๋ย/ยำเคมีกำรเกษตร 4 แห่ง
- ร้ำนขำยรถมือสอง 1 แห่ง


 

- ร้ำนขำยโทรศัพท์ 1 แห่ง
- ร้ำนขำยเนื้อสัตว์ 1 แห่ง
- โรงงำน 1 แห่ง
- ร้ำนขำยของเก่ำ 2 แห่ง

 

- ร้ำนขำยเสื้อผ้ำ 3 แห่ง
- โรงกลึง 2 แห่ง
- ร้ำนก๋วยเตี๋ยว 7 แห่ง
- ร้ำนส้มต ำ 4 แห่ง
- ห้องเช่ำ 3 แห่ง
- ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องกล 1 แห่ง
- ร้ำนเสริมสวย 4 แห่ง
- ตลำด 2 แห่ง
- โรงคอนกรีต 2 แห่ง
- โรงไฟฟ้ำ 1 แห่ง
- โรงแรม 1 แห่ง
- คลินิก 1 แห่ง
- ร้ำนสะดวกซื้อเซเว่น 1 แห่ง
- บริกำรล้ำงอัดฉีด 3 แห่ง
- โรงกลั่นสุรำ 2 แห่ง


6.5 กำรท่องเที่ยว
- พระธำตุจอมหมอกแก้ว
ต ำบลจอมหมอกแก้ว มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รูจักของประชำชนโดยทั่วไป คือพระธำตุจอมหมอก
แก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธำตุเก้ำจอมของจังหวัดเชียงรำย ประวัติพระธำตุพระธำตุจอมหมอกแก้ว ถูกสร้ำงขึ้นมำในสมัย
ใดยังไม่มีปรำกฏหลักฐำน แต่มีเรื่องเล่ำว่ำ เมื่อ 100 กว่ำปีที่แล้ว ชำวบ้ำนที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่แถบนั้นได้เข้ำไปหำของป่ำ
และได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ำยพระธำตุ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้นมีต้นไม้ที่ ชำวเหนือเรียกว่ำ
ต้นส้มป่อยอยู่มำกมำย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญำนำค และได้พบเครื่องปั้นดินเผำที่แตกกระจัดกระจำยอยู่ทั่ว
บริเวณ ชำวบ้ำนจึงได้พำกันกรำบไหว้จอมปลวกนั้น ใครจะเข้ำไปท ำอะไรในป่ำบริเวณนี้ต้องมำต้องมำกรำบไหว้บูชำขอ
อนุญำตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่ำงๆนำนำ ชำวบ้ำนแถบนั้นเชื่อว่ำจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุ อัฐิของเชื้อพระ
วงศ์ในสมัยโบรำณ สันนิษฐำนว่ำเจดีย์ถูกสร้ำงขึ้นมำครอบจอมปลวกภำยหลัง
กำรเดินทำง จำกแยกเด่นห้ำ มำตำมถนนเด่นห้ำ – ดงมะดะ (1211) <

 
  สร้างเมื่อ : 2020-08-08 18:20:24  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai