ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back Office)  
     
 
 
     
 

1. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

http://www.laas.go.th/

2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

http://e-plan.dla.go.th/

4. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)

http://sis.dla.go.th/index.jsp

5. ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

http://lhr.dla.go.th/hr/

6. ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

http://ele.dla.go.th/

7. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

http://info.dla.go.th/

8. ระบบสารสนเทศ (e-office)

            http://123.242.164.132/eoffice

9. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://welfare.dla.go.th/Login.action

10. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

http://csgproject.dcy.go.th/

11. ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare-web/login

 

 

 

 

 
  สร้างเมื่อ : 2021-10-06 14:14:34  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai