ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
     
 
 
     
 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก   บ้านสันต้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ผลิตภัณฑ์จากกะละ  บ้านท่ามะโอ   

 

    กลุ่มเกษตรข้าวกล้องบ้านป่าอ้อย  บ้านป่าอ้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำว่านสมุนไพร บ้านทุ่งโห้ง     

 

กลุ่มจักสาน  บ้านดงมะเฟือง

ปราณีงานฝีมือและสิ่งประดิษฐ์  บ้านดงมะเฟือง 

 กลุ่มเย็บผ้าพื้นเมือง  บ้านป่าแดง

กลุ่มโคมตุง  บ้านห้วยส้านดอนจั่น 

 

 

 

 
  สร้างเมื่อ : 2020-10-07 10:49:49  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai