ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (ฺBack Office)  
     
 
 
     
 

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

                   http://www.laas.go.th/

                   http://sarabun.dla.go.th/idea/index.jsp

                  http://e-plan.dla.go.th/

                  http://sis.dla.go.th/index.jsp

                  http://lhr.dla.go.th/hr/

                  http://ele.dla.go.th/

                  http://info.dla.go.th/

  • ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 

                  http://eoffice.chiangrai.net

  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  http://welfare.dla.go.th/Login.action

  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                  http://csgproject.dcy.go.th/

 
  สร้างเมื่อ : 2020-10-02 16:16:27  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai