Untitled Document

 

นายบัญชา พูลผล
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภชัย อินทะนู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางภัทรพร ภิราษร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางอำไพ เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว

นางเตือนจิตต์ ผาคำ
ครู
นางทัศนีย์ เป็งเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวชมลพรรณ อิ่นคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิลาวัลณ์ ปัญญาไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai