Untitled Document

 

นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวแกมกาญจน์ ทองศํกดิ์สกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัฒนีย์ภรณ์ อาจโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอาริสรณ์ คำมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายบัณฑิต สุวรรณลพ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวพัชรินทร์ ไต๋เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสุทิน อิ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสังเวียน ผาคำ
พนักงานขับรถ ผู้มีทักษะ
นางวราภรณ์ ปัญญาช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
น.ส.ธนาพร ฟองสมุทร
คนงาน
 
น.ส.ธัญญลักษณ์ แก้วสุวรรณ
คนงาน
นายสาคร เขื่อนขัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกัญญาภา เรือนปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมานพ มูลสถาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

 

   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai