แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 Download
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 Download
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 3 Download
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 2 Download
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 Download
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่1/2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 Download
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่1/2564 Download
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 Download
9 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) Download
10 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 Download
11 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 Download
12 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 Download
13 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 Download
14 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 Download
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 Download
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 Download
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 Download
18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 Download
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 Download
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 Download
21 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 Download
22 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) Download
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) Download
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 Download
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai