แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
2 รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม Download
3 รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม Download
4 รายงานผลการเวิเคราะห์ความเสี่ยง Download
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล Download
6 ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน Download
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน Download
8 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 Download
9 แผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
10 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562 - 2564 Download
11 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai