แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม Download
2 รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม Download
3 รายงานผลการเวิเคราะห์ความเสี่ยง Download
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล Download
5 ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน Download
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน Download
7 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 Download
8 แผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
9 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562 - 2564 Download
10 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai