เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผ่นพับความรู้เรื่องไฟป่า Download
2 แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำ Download
3 แผ่นพับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Download
4 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียชุมชน Download
5 แผ่นพับ 10 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Download
6 เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai