เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 Download
2 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
3 แผ่นพับความรู้เรื่องไฟป่า Download
4 แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำ Download
5 แผ่นพับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Download
6 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียชุมชน Download
7 แผ่นพับ 10 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Download
8 เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai