มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
2 มาตรการป้องกันการับสินบน Download
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
5 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน Download
6 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
7 มาตรการให้ผ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Download
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส Download
10 การมีส่วนร่วมในการับฟังความคิดเห็นของประชาชน Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai