ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
2 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
3 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2564 Download
4 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 Download
5 สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563 Download
6 รายงานการจัดเวที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน Download
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเทศกาลเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562 Download
9 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 Download
12 รายงานผลการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันปี 2562 Download
13 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมคณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน Download
14 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน Download
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 Download
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 Download
17 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2562 Download
18 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 Download
19 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปี 2562 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai