งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) Download
2 อำนาจหน้าที่ Download
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม Download
5 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 2 Download
6 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 1 Download
7 รายงานผลการดำเนินนโยบาย ประจำปี 2562 Download
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
9 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง Download
10 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ Download
11 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
12 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
13 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
14 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
15 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
16 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
17 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
19 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ (1) Download
20 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
21 นักบริหารงานทั่วไปต้น-สูง Download
22 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง Download
23 นักบริหารงานช่างต้น-สูง Download
24 นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง Download
25 นักบริหารงานการคลังต้น-สูง Download
26 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
27 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
28 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
29 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
30 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
31 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน Download
32 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 Download
33 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
34 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
35 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
36 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai