งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ผลการดำเนินนโยบาย2564 Download
2 ประกาศนโยบายบริหารบุคคล Download
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Download
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง Download
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. Download
6 อำนาจหน้าที่ Download
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม Download
9 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 2 Download
10 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 1 Download
11 รายงานผลการดำเนินนโยบาย ประจำปี 2562 Download
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
13 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง Download
14 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ Download
15 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
16 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
17 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
18 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
19 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
20 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
21 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
22 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
23 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ (1) Download
24 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
25 นักบริหารงานทั่วไปต้น-สูง Download
26 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง Download
27 นักบริหารงานช่างต้น-สูง Download
28 นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง Download
29 นักบริหารงานการคลังต้น-สูง Download
30 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
31 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
32 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
33 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
34 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
35 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน Download
36 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 Download
37 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
38 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
39 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
40 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai