คู่มือประชาชน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 Download
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พศ.2559 Download
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 Download
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Download
6 การรับชำระภาษีป้าย Download
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Download
8 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Download
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
10 การแจ้งถมดิน Download
11 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
13 การแจ้งขุดดิน Download
14 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Download
19 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 Download
20 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 Download
21 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 Download
22 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร Download
23 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 Download
24 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน200ตร.ม. Download
25 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Download
26 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน Download
27 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล Download
28 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Download
29 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Download
30 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Download
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. Download
32 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
33 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 Download
34 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล Download
35 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป Download
36 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Download
37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Download
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ Download
39 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. Download
40 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร Download
41 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะที่ 2 Download
42 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะที่ 1 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai