คู่มือประชาชน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 Download
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
3 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Download
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 Download
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พศ.2559 Download
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 Download
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Download
9 การรับชำระภาษีป้าย Download
10 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Download
11 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
12 การแจ้งถมดิน Download
13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
15 การแจ้งขุดดิน Download
16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
17 การแจ้งขุดดิน Download
18 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Download
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Download
22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 Download
23 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 Download
24 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 Download
25 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 Download
26 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร Download
27 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 Download
28 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน200ตร.ม. Download
29 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Download
30 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน Download
31 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล Download
32 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Download
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Download
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Download
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai