คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 คู่มือประเมิน ITA 2562 Download
2 คู่มือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
3 คู่มือการรายงานและการใช้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย Download
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
5 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 Download
6 คู่มือกองช่าง Download
7 ค่มือการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น Download
8 คู่มือระบบจำแนกตำแหน่ง Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai