ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 Download
2 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 Download
3 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนยน ปีงบประมาณ 2564 Download
4 แจ้งการประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
5 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
6 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
7 รายงานผลการตรวจสภาพน้ำเสียบริษัทไทยพัฒนาพืชผล(2525)จำกัด Download
8 รายงานผลการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
9 รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 79 ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม Download
11 Hacked Download
12 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 2561 Download
13 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี Download
14 ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี Download
15 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการป้องกันการรับสินบน Download
16 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
17 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Download
18 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ Download
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Download
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ Download
21 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download
23 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปวช. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทปี 62 Download
24 ประกาศมาตรการลดใช้พลังงานในองค์กร Download
25 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 Download
26 ประกาศเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะขุดลอกแม่น้ำลาว บริเวณ ม. 2 บ้านสันต้อม ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย Download
27 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
28 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรของ อบต.จอมหมอกแก้ว Download
29 ประกาศ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
30 ประกาศ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
31 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
32 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
33 จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
34 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ 8182560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ฯ Download
35 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562 ตำบลจอมหมอกแก้ว Download
36 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
37 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
38 การใช้ลานกีฬาสนามกีฬา ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย Download
39 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561 Download
40 แผ่นพับความรู้เรื่องขยะมูลฝอย Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai