ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
2 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
3 รายงานผลการตรวจสภาพน้ำเสียบริษัทไทยพัฒนาพืชผล(2525)จำกัด Download
4 รายงานผลการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
5 รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 79 ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
6 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม Download
7 Hacked Download
8 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 2561 Download
9 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี Download
10 ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี Download
11 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการป้องกันการรับสินบน Download
12 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Download
13 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Download
14 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเรืองมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ Download
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Download
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ Download
17 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download
19 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปวช. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทปี 62 Download
20 ประกาศมาตรการลดใช้พลังงานในองค์กร Download
21 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 Download
22 ประกาศเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะขุดลอกแม่น้ำลาว บริเวณ ม. 2 บ้านสันต้อม ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย Download
23 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรของ อบต.จอมหมอกแก้ว Download
25 ประกาศ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
26 ประกาศ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
27 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
28 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
29 จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
30 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ 8182560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ฯ Download
31 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562 ตำบลจอมหมอกแก้ว Download
32 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
33 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
34 การใช้ลานกีฬาสนามกีฬา ตำบลจอมหมอกแก้ว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย Download
35 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561 Download
36 แผ่นพับความรู้เรื่องขยะมูลฝอย Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai