กิจการสภาอบต

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
3 รายงานาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
4 รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 Download
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประรจำปี พ.ศ. 2562 Download
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 Download
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 Download
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 Download
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ แรก ประจำปี พ.ศ.2563 Download
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
13 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 Download
18 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
19 ประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 Download
20 ประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 Download
21 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 Download
22 ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
23 (แนบท้าย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 )รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
24 (แนบท้าย ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 )รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai