การบริหารความเสี่ยง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง ปี 2564 Download
2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 Download
4 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai