การควบคุมภายใน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 คำสั่ง แต่งตั้ง คกก. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2564 Download
2 รายงานการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.1 - ปค. 6 ปี พ.ศ. 2563 Download
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2563 Download
4 แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
5 แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
6 แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
7 แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai