นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา พูนผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต


นายบัญชา พูลผล
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA