นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นายบัญชา พูลผล
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและว


นายศุภชัย อินทะนู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเตือนจิตต์ ผาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางภัทรพร ภิราษร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางอำไพ เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางญุพิน ใจงาม
ผู้ดูแลเด็ก

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA