นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกัญญารัตน์ แท่นดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวธัญญารัตน์ หลวงอุโมง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุชานันท์ เอกตาแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอรวรรณ ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงาน


นางนิตยา วงค์ษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส.สุกัญญา เนตรวงค์
คนงานทั่วไป
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA