นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวแกมกาญจน์ ทองศํกดิ์สกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพัชรินทร์ ไต๋เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอาริสรณ์ คำมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายเอกภพ วงศ์เที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสุทิน อิ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวราภรณ์ ปัญญาช่วย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายสังเวียน ผาคำ
พนักงานขับรถ ผู้มีทักษะ


น.ส.ธนาพร ฟองสมุทร
คนงานทั่วไป

น.ส.ธัญญลักษณ์ แก้วสุวรรณ
คนงานทั่วไป
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA