การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง

  เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน
คู่มือประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยผู้แทน
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีร้องขอด้วยตนเอง
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบ อภ.4 คำขอทั่วไป
แบบ อภ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA