นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  มาตรการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการับสินบน
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การมีส่วนร่วมในการับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA