นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับสู้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

  แผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562 - 2564
รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
รายงานผลการเวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกาศเจตจำนงสุจริตทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
แผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA