นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล | ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง

  คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
คู่มือกองช่าง
คู่มือระบบจำแนกตำแหน่ง
คู่มือประเมิน ITA 2562
คู่มือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือการรายงานและการใช้ศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย
ูค่มือการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA