เรื่อง ขยายเวลาจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7และการชำละภาษีตามแบบแจ้งการประเมินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.25636  
     
 
 
     
 

 
  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด :020920_104236-.docx  
  สร้างเมื่อ : 2-09-2563  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai