Untitled Document

 

นายบัญชา พูลผล
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภชัย อินทะนู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเตือนจิตต์ ผาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางภัทรพร ภิราษร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวชมลพรรณ อิ่นคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางอำไพ เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางทัศนีย์ เป็งเรือน
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
นางสาวนิลาวัลณ์ ปัญญาไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai