Untitled Document

 

นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวแกมกาญจน์ ทองศํกดิ์สกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ ไต๋เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอาริสรณ์ คำมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเอกภพ วงศ์เที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายบัณฑิต สุวรรณลพ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
นางวราภรณ์ ปัญญาช่วย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
นายสุทิน อิ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
น.ส.ธนาพร ฟองสมุทร
คนงานทั่วไป
 
นายสังเวียน ผาคำ
พนักงานขับรถ ผู้มีทักษะ
 
น.ส.ธัญญลักษณ์ แก้วสุวรรณ
คนงานทั่วไป
 
นายสาคร เขื่อนขัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายมานพ มูลสถาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

นางกัญญาภา เรือนปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai