ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเทศกาลเข้าพรรษา ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562 Download
2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 Download
5 รายงานผลการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันปี 2562 Download
6 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมคณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน Download
7 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน Download
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 Download
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 Download
10 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2562 Download
11 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 Download
12 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ปี 2562 Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai