นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”

  งานให้บริการประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2554
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ
การแจ้งรื้อถอนอาคาร
การแจ้งถมดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคาร
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งก่อสร้างอาคาร
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่น
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA