นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”

  งานตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 79 ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามการควบคุมภายใน ตามรพะราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังจองรัฐ มาตรา 79 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินการคควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA