นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”

  งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานปฏิบัติงานช่างโยธา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานปฏิบัติงานพัสดุ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานวิชาการศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานตรวจสอบภายใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานวิชาการคลัง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานวิชาการเงินและบัญชี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานวิเคระห์นโยบายและแผน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานบริหารการศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานบริหารงานช่าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานบริหารงานการคลัง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง) สายงานบริหารงานท้องถิ่น
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA